Deutsch
Ελληνικά
12.05.2014 22:31 Age: 6 yrs

Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ


ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ,

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΟΝΝΗΣ

(13 Μαΐου 2014)

 

ερώτατε καί θεοπρόβλητε Ποιμενάρχα τς Θεοσώστου ταύτης παρχίας, λίαν γαπητέ ν Χριστ δελφέ κύριε Αγουστνε,

ερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι γιοι δελφοί,

ξοχώτατοι καί ντιμότατοι κπρόσωποι τν ρχν,

Τίμιον πρεσβυτέριον,

ν  Χριστ διακονία,

Ελογημένοι Χριστιανοί,

 

Χριστός νέστη!

 

Δόξαν καί ανον ναπέμπομεν πό καρδίας τ ναστάντι κ νεκρν Κυρί μν πάντες ο συγκεντρωθέντες, τι κατηξίωσε τήν μετέραν Μετριότητα νά ερισκώμεθα σήμερον μετά πάντων μν καί νά βλέπωμεν τά λαρά πρόσωπά σας, ες τόν περίλαμπρον τοτον ερόν Καθεδρικόν Ναόν τς Παναγίας Τριάδος, νθα διά τς τελέσεως τς Θείας Λειτουργίας καί τς μεταλήψεως πό τν πιστν το Τιμίου Σώματος καί το Παναγίου αματος το Χριστο, μεταδίδεται  γιασμός «ες φεσιν μαρτιν, ες ζωήν αώνιον καί επρόσδεκτον πολογίαν πί το φοβερο Βήματος το Χριστο», ερουργεται τό μυστήριον τς σωτηρίαςκαί νθα ναπέμπονται δεήσεις καί κεσίαι πέρ ερήνης το κόσμου, εσταθείας τν γίων το Θεο κκλησιν καί τς τν πάντων νώσεως. ερουργεται δηλαδή καί ες τόν ερόν τοτον Ναόν λόκληρον τό μυστήριον τς ζως καί τς σωτηρίας.

Δόξα καί ανος Θεο εναι: «τό συνφθαι, τό νσθαι, τό μοθυμαδόν εφημεν, τό βαστάζειν τόν σθενέστερον, τό μή περιορν πορρηγνύμενον τό μέλος» (ωάννου το Χρυσοστόμου ες Ρωμαίους ΚΗ΄, P.G.60,650).

Πραγματοποιοντες, λοιπόν, πίσημον πίσκεψιν ες τήν εράν ταύτην Μητρόπολιν το Οκουμενικο Πατριαρχείου, κατόπιν τς εγενος προσκλήσεως το ερωτάτου Ποιμενάρχου σας καί λίαν μν γαπητο δελφο ν Χριστ καί συλλειτουργο κυρίου Αγουστίνου, ερισκόμεθα σήμερον ες τόν ερόν ατόν Καθεδρικόν Ναόν, καρπόν τς εδικς ρθοδόξου χριστιανικς φιλοτιμίας. λοι μαζί, μοθυμαδόν, ορτάζομεν μίαν πέτειον στορικήν ζως καί παρουσίας τς ρθοδοξίας μας ες τόν χρον τοτον τς γερμανικς πικρατείας. Τήν πέτειον συμπληρώσεως μις πεντηκονταετίας νοδικς προόδου καί μέχρι καί κατηξιωμένης κμς τς ερς Μητροπόλεως ταύτης, ποτελούσης πόδειγμα καί παράδειγμα πρός μίμησιν.

Εναι γεγονός, τι  νεξιχνίαστοι τυγχάνουν α βουλαί το Θεο, ς διδασκόμεθα πό τήν παγκόσμιον στορίαν, τήν θύραθεν καί τήν κκλησιαστικήν. Γεγονότα καί πράξεις, φαινόμενα, κρινόμενα ξωτερικς διά τς πεπερασμένης νθρωπίνης λογικς ς τραγικά καί ς πηγάζοντα πλεστα σα κακά -καί προκάλεσαν ς ληθς τοιατα ες τούς πατέρας μας- μπερικλείουν ν αυτος θεον σχέδιον, ποκαλυπτόμενον καί ποδεικνυόμενον κ τς συνεχείας καί τς ξελίξεως τν γεγονότων ς φορμή καί ατιον πλείστων σων γαθν καρπν, κατά τό λόγιον «ξ κανθν τό ρόδον».

πό τό πρσμα τοτο, α μεγάλαι νακατατάξεις ρθοδόξων πληθυσμν πό τν ρχν το παρελθόντος αἰῶνος κ τς Μικρς σίας καί λλαχόθεν, σχον ς ποτέλεσμα τήν διά τς ναχωρήσεως ατν ες τό ξωτερικόν, καί δή ες τήν Ερώπην καί τήν μερικήν καί τήν Αστραλίαν, καί λλαχο τς οκουμένης, γνωριμίαν καί ξάπλωσιν τς γνώστου ως τότε καί λλιπς γνωστς ρθοδοξίας ες τάς πείρους ταύτας, νθα σήμερον νθον καί δραστηριοποιονται ργανωμέναι κκλησιαστικαί παρχίαι το Οκουμενικο μας Πατριαρχείου, ποιμαίνουσαι  κατομμύρια μεταναστν καί γηγενν ρθοδόξων πιστν.

Τό  διον κριβς συνέβη καί μέ τήν περίπτωσιν τς ν τ φιλοξέν ταύτ καί πεπολιτισμέν Χώρ δραστηριοποιουμένης  ερς Μητροπόλεως μν Γερμανίας. Πρίν εσέτι πραγματοποιηθ συνένωσις τν δύο κεχωρισμένων τμημάτων της, καί λίγα μόνον τη πό τς ξόδου ατς πό τόν καταστροφικόν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, καί ν α πληγαί τν πακολούθων ατο δέν εχον κόμη κλείσει, ρχισε μία δυναμική καί ποφασιστική προσπάθεια γενικς νασυγκροτήσεως τν Κρατικν δομν, μέ τήν κοσμοσαν τό εγενές Γερμανικόν θνος σκληράν πειθαρχίαν, πργμα τό ποον δημιούργησεν μεσον τήν νάγκην εδημόνων, ο ποοι θά συνηρμολόγουν, τήν πέτραν, τόν πλίνθον, τό χυρον, τό σίδηρον, διά νά οκοδομηθ σχεδόν κ τς τέφρας το πολέμου οκος, νά πραγματοποιηθ νόρθωσις το Κράτους. Πρός κάλυψιν τς μέσου ταύτης νάγκης, πρός καθοριστικήν συμβολήν ες τήν νάπτυξιν, φθασαν ες τήν Γερμανικήν περιοχήν κατοντάδες ρθοδόξων πιστν, ο ποοι, κολουθοντες τήν παράδοσίν των, ς πρώτην νέργειαν ργανώσεως ατν ες κοινότητας θεσαν τήν πόκτησιν ρθοδόξων χώρων λατρείας το Θεο.

Κατ᾿ ρχάς χρησιμοποιήθησαν, βεβαίως, χροι Ναν ετε παραχωρούμενοι εγενς ετε πί νοικί πό τν ρωμαιοκαθολικν καί εαγγελικν χριστιανν τό δόγμα, πρός κανοποίησιν τς πατρο-παραδότου εσεβείας τν πρώτων γκατασταθέντων ρθοδόξων. Σύν τ χρόνω, μως, ργανουμένης σημέραι καλλίτερον τς δρυθείσης πρωτοβούλως καί προορατικς πό το Οκουμενικο Πατριαρχείου κατά τό τος 1963 διά Πατριαρχικο καί Συνοδικο Τόμου, ξ ποσπάσεως κ τς ερς ρχιεπισκοπς Θυατείρων, τς ερς Μητροπόλεως Γερμανίας, καί πό τό μεσον νδιαφέρον καί τήν συνεχ μέριμναν τν μακαριστν δη Μητροπολιτν ακώβου, Πολυεύκτου καί Ερηναίου καί μν, γιε Γερμανίας, το νν θεοφιλς ποιμεναρχοντος, ποος ταυτίσατε τήν μακράν διακονίαν σας μέ τήν  νόρθωσιν καί τόν πλουτισμόν ες ργα  τς ερς Μητροπόλεώς σας, ς καί τν κατά καιρούς ξιεπαίνων συνεργατν σας, ρξατο κ θεμελίων νέγερσις μεγαλοπρεπν ερν ναν, ς παρών Καθεδρικός, καί οτω σήμερον ερά Μητρόπολίς σας δύναται νά καυχται τι, διά συγκινητικν δωρεν τν ελαβν μεταναστν πιστν καί νίοτε τ γενναιοδώρ συναρωγ τς Ρωμαιοκαθολικς κκλησίας καί τν Προτεσταντικν μολογιν, πλουτε περί τούς ξήκοντα διοκτήτους ερούς ναούς διεσπαρμένους ες λόκληρον τήν Γερμανικήν μοσπονδιακήν Δημοκρατίαν.

π᾿ εκαιρία, πιθυμομεν, πως καί πό τς θέσεως ταύτης  κφράσωμεν τάς εχαριστίας καί τήν ναγνώρισιν τς γίας το Χριστο Μεγάλης κκλησίας πρός παντας τούς ρχθεν συμβαλόντας φιλαδέλφως Γερμανούς δελφούς, Κληρικούς τε καί τάς Πολιτικάς ρχάς, διά τήν πιδειχθεσαν καί πιδεικνυμένην φιλάδελφον συμπαράστασίν των πρός τούς ρθοδόξους πιστούς, στε νεμποδίστως νά δύναται κκλησιαστική δοίκησις τς καθ᾿ μς ερς Μητροπόλεως νά πιτελ τήν διακονίαν ατς ν πάσ λευθερίᾳ, συμφώνως πάντοτε πρός τά κρατοντα θη καί τούς νόμους τς μεγάλης ταύτης Χώρας.

ρχόμενοι πό το  Φαναρίου, το κέντρου ζως καί μαρτυρίας τς ρθοδόξου κκλησίας, κ το ποίου ς κ ρίζης ξακτινώνονται καί ξαπλονται ς κλάδοι εροί νά τόν κόσμον α ρθόδοξοι κκλησίαι καί α παρχίαι ατο, μεταξύ τν ποίων διαιτέραν θέσιν κατέχει μετέρα κμάζουσα ερά κκλησιαστική παρχία, γιε Γερμανίας, κομίζομεν πρός παντας τήν γάπην καί τάς ελογίας τς  Μητρός γίας το Χριστο Μεγάλης κκλησίας, ποία πληροφορουμένη διαλείπτως τά σα καλά καί εφημα πραγματοποιετε καί πιτυγχάνετε ες τήν δευτέραν καί νέαν  ταύτην Πατρίδα σας, γαπητοί ρθόδοξοι τς Γερμανίας, λλά καί τήν γάπην καί τόν σεβασμόν πού πιδεικνύετε πρός τόν ερώτατον καί δραστήριον Ποιμενάρχην σας, τούς Θεοφιλεστάτους πισκόπους σας, τάς νορίας καί τούς ελαβες ερες σας, δοξάζει τόν Πανάγαθον Θεόν, τόν πλουτίσαντα τόν Οκουμενικόν Θρόνον μέ μίαν ζωντανήν παρχίαν ς μετέρα καί μέ λαόν χάριτος τοσοτον ελογημένον καί θεοφιλ, ς ρθόδοξος ν Γερμανί λαός.

ν τ σημεί τούτ πιθυμομεν νά πισημάνωμεν τι, ,τι καλόν κατορθομεν πί τς γς, άν δέν χ τήν σφραγδα το Θεο, θά χ ναγκαστικς καί μερομηνίαν λήξεως, διότι δέν μετέχει τς αωνιότητος, τήν ποίαν μόνον ο ν Θε ζντες προγευόμεθα δη πό ατήν τήν ζωήν. Καί σφραγίς το Θεο εναι μνήμη, τήν ποίαν  τελοντες καί μετέχοντες το ερο Μυστηρίου τς Θείας Οκονομίας, νακαλομεν καί ζμεν μπραγμάτως πάντοτε.  Τήν σωτήριον μνήμην δηλαδή «τς σωτηρίου ντολς καί πάντων τν πέρ μν γεγενημένων, το Σταυρο, το Τάφου, τς τριημέρου κ νεκρν ναστάσεως, τς νδόξου ναλήψεως, τς κ δεξιν το Πατρός καθέδρας, τς δευτέρας καί νδόξου πάλιν παρουσίας». μνήμη, δέησις καί προσευχή ατή εναι «νεκεν το νόματος ατο», το Κυρίου, σώζουσα καί διά τοτο καί παραμόνιμος.

Πατρικς προτρεπόμεθα πάντας, κλρον καί λαόν, πιμείνατε ες τήν ελογημένην πορείαν σας ν τ κκλησί. Θά διαπιστώσετε καί σες προσωπικς, πως λοι ο μέχρι σήμερον βιώσαντες παρομοίως, τι δέν πάρχει φιλοστοργωτέρα Μήτηρ πό ατήν. Α φυσικαί μητέρες μας μς γαπον φ᾿ σον χρόνον ζον πί τς γς. πνευματική, μως, καί κοινή Μήτηρ μας, ρθόδοξος κκλησία, νθυμεται εχετικς χρι τέλους αἰώνων, μνημονεύουσα ν γάπ νυστερο-βούλ να καστον μν ες τάς Θείας Λειτουργίας καί τά ερά μνημόσυνα, χωρίς ν τούτοις νά ναμέν πό μς οανδήποτε νταπόδοσιν.

Εμεθα ελογημένοι, δελφοί καί τέκνα, διότι κολουθομεν κλινς τήν παραδοθεσαν πό το Κυρίου ες τούς γίους ποστόλους καί Πατέρας σώζουσαν Πίστιν. Πατρικς προτρεπόμεθα νά γκύπτετε πιμόνως ες τό νεξάντλητον πνευματικόν θησαυροφυλάκιόν της καί ζντες ς μπρέπει τος ρθοδόξοις χριστιανος μέ μυστηριακήν ζωήν, ξομολόγησιν, θείαν κοινωνίαν, μελέτην τν ερν κειμένων καί τν βίων τν γίων μας, καί πλουτοντες ες πράξεις φιλαλληλίας καί φιλαδελφίας, προσευχς καί νηστείας, νά ναδεικνύεσθε τέκνα φωτός Χριστο καί μέρας το Εαγγελίου, συμμορφούμενοι πρός τά νταθα πολιτειακς κρατοντα ς επειθες καί νομοταγες πολται καί τοιουτοτρόπως νά τοιμάζετε ες καστος καί παντες μο τήν κατάκτησιν τς σαλεύτου καί ληθος Πατρίδος, το ποθητο Παραδείσου.

κφράζοντες τάς εχαριστίας μας διά τήν γενομένην λαμπράν ποδοχήν σας, δεόμεθα πρός τόν Κύριον νά διακρατ λους σας ν γιείᾳ, προκοπ κατ᾿ μφω καί προόδ ες πάσας τάς κφάνσεις το προσωπικο, οκογενειακο καί παγγελματικο σας βίου, στε νά δοξάζεται τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές νομα το Πατρός καί το Υο καί το γίου Πνεύματος, τς μις προσκυνητς Τριάδος, τς ποίας Χάρις καί τό λεος εησαν μετά πάντων μν, δελφοί καί τέκνα. μήν.