top of page

Μήνυμα τῆς Ἰνδίκτου - Hirtenbrief zum Tag der Bewahrung der Schöpfung

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προσφιλεῖς ἀδελφοί ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀποτελεῖ κοινήν πεποίθησιν, ὅτι εἰς τήν ἐποχήν μας τό φυσικόν περιβάλλον ἀπειλεῖται ὅσον ποτέἄλλοτε εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς ἀποκαλύπτεται εἰς τό γεγονός ὅτι τόδιακύβευμα δέν εἶναι πλέον ἡ ποιότης τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ διατήρησις αὐτῆς εἰς τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν, ὁ ἄνθρωπος δύναται νά καταστρέψῃ τούς ὅρους τῆς ζωῆς ἐπί τῆς γῆς. Τά πυρηνικά ὅπλα εἶναι τό σύμβολον τοῦ προμηθεϊκοῦ τιτανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἁπτή ἔκφρασις τοῦ «συμπλέγματος παντοδυναμίας» τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ».


Εἰς τήν χρῆσιν τῆς πηγαζούσης ἐκ τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ἰσχύος, ἀποκαλύπτεται σήμερον ἡ ἀμφισημία τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐπιστήμη ὑπηρετεῖ τήν ζωήν, συμβάλλει εἰς τήν πρόοδον, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀσθενειῶν καί πολλῶν καταστάσεων αἱ ὁποῖαι ἐθεωροῦντο μέχρι σήμερον «μοιραῖαι», δημιουργεῖ νέας θετικάς προοπτικάς διά τό μέλλον. Ὅμως, ταυτοχρόνως, δίδει εἰς τόν ἄνθρωπον πανίσχυρα μέσα, ἡ κακή χρῆσις τῶν ὁποίων δύναται νά ἀποβῇ καταστροφική. Βιοῦμεν τήν ἐξελισσομένην καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς βιοποικιλότητος, τῆς χλωρίδος καί τῆς πανίδος, τήν ρύπανσιν τῶν ὑδατίνων πόρων καί τῆς ἀτμοσφαίρας, τήν προϊοῦσαν ἀνατροπήν τῆς κλιματικῆς ἰσορροπίας καί ἄλλας ὐπερβάσεις ὁρίων καί μέτρων εἰς πολλάς διαστάσεις τῆς ζωῆς. Ὀρθῶς καί προσφυῶς ἀπεφάνθη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016), ὅτι «ἡ ἐπιστημονική γνῶσις δέν κινητοποιεῖ τήν ἠθικήν βούλησιν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, καίτοι γνωρίζει τούς κινδύνους, συνεχίζει νά δρᾷ ὡς ἐάν δέν ἐγνώριζεν» (Ἐγκύκλιος, § 11).

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ προστασία τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ἀκεραίου φυσικοῦ περιβάλλοντος, εἶναι κοινή εὐθύνη ὅλων τῶν κατοίκων τῆς γῆς. Ἡ σύγχρονος κατηγορική προστακτική διά τήν ἀνθρωπότητα εἶναι νά ζῶμεν χωρίς νά καταστρέφωμεν τό περιβάλλον. Ἐνῶ ὅμως εἰς προσωπικόν ἐπίπεδον καί ἀπό πολλάς κοινότητας, ὁμάδας, κινήματα καί ὀργανώσεις ἐπιδεικνύεται μεγάλη εὐαισθησία καί οἰκολογική εὐθύνη, τά κράτη καί οἱ οἰκονομικοί παράγοντες ἀδυνατοῦν, ἐν ὀνόματι γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν καί τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», νά λάβουν τάς ὀρθάς ἀποφάσεις διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως καί καλλιεργοῦν τήν ψευδαίσθησιν ὅτι τά περί «παγκοσμίου οἰκολογικῆς καταστροφῆς» εἶναι ἰδεολόγημα τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων καί ὅτι τό φυσικόν περιβάλλον ἔχει τήν δύναμιν νά ἀνανεώνεται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ. Τό κρίσιμον ἐρώτημα, ὅμως, παραμένει: Πόσον θά ἀνθέξῃ ἡ φύσις τάς ἀκάρπους συζητήσεις καί τάς διασκέψεις, τήν περαιτέρω καθυστέρησιν εἰς τήν ἀνάληψιν ἀποφασιστικῶν δράσεων διά τήν προστασίαν της;

Τό γεγονός ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19, μέ τόν ἐπιβληθέντα περιορισμόν τῶν μετακινήσεων, τό κλείσιμον ἐργοστασίων καί τήν μείωσιν τῆς βιομηχανικῆς δραστηριότητος καί παραγωγῆς, παρετηρήθη μείωσις τῶν ρύπων καί τῆς ἐπιβαρύνσεως τῆς ἀτμοσφαίρας, ἀπέδειξε τόν ἀνθρωπογενῆ χαρακτῆρα τῆς συγχρόνου οἰκολογικῆς κρίσεως. Κατέστη εκ νέου σαφές ὅτι ἡ βιομηχανία, ὁ σύγχρονος τρόπος μετακινήσεως, τό αὐτοκίνητον καί τό ἀεροπλάνον, ἡ ἀδιαπραγμάτευτος προτεραιότης τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί ἄλλα συναφῆ, ἐπῃρεάζουν ἀρνητικῶς τήν περιβαλλοντικήν ἰσορροπίαν καί ὅτι η ἀλλαγή πορείας πρός τήν κατεύθυνσιν μιᾶς οἰκολογικῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ ἀδήριτον ἀναγκαιότητα. Δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, η ὁποία στηρίζεται εἰς τήν καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Εἶναι ἀδιανόητον νά λαμβάνωνται οἰκονομικαί ἀποφάσεις χωρίς νά συνυπολογίζωνται αἱ οἰκολογικαί ἐπιπτώσεις των. Ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις δέν εἶναι δυνατόν νά παραμένῃ ἐφιάλτης διά τήν οἰκολογίαν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὑπάρχει ἐναλλακτική ὁδός οἰκονομικῆς ὀργανώσεως καί ἀναπτύξεως ἔναντι τοῦ οἰκονομισμοῦ καί τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος εἰς τήν μεγιστοποίησιν τῆς κερδοφορίας. Τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος δέν εἶναι ὁ homooeconomicus.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον κατά τάς τελευταίας δεκαετίας πρωτοστατεῖ εἰς τόν χῶρον τῆς προστασίας τῆς κτίσεως, θά συνεχίσῃ τάς οἰκολογικάς του πρωτοβουλίας, τήν ὀργάνωσιν οἰκολογικῶν συνεδρίων, τήν κινητοποίησιν τῶν πιστῶν καί πρωτίστως τῆς νεολαίας, τήν ἀνάδειξιν τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος εἰς βασικόν θέμα τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν τῶν θρησκειῶν, τάς ἐπαφάς μέ πολιτικούς ἡγέτας καί θεσμούς, τήν συνεργασίαν μέ περιβαλλοντικάς ὀργανώσεις καί οἰκολογικά κινήματα. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ σύμπραξις διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος δημιουργεῖ διαύλους ἐπικοινωνίας καί δυνατότητας διά νέας κοινάς δράσεις.


Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι αἱ περιβαλλοντικαί δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι προέκτασις τῆς ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας του καί δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς περιστασιακήν ἀντίδρασιν εἰς ἕν νέον φαινόμενον. Ἡ ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐφηρμοσμένη οἰκολογία. Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, σύνολος ἡ λατρευτική ζωή, ὁ ἀσκητισμός καί ὁ κοινοτισμός, ἡ καθημερινότης τῶν πιστῶν, ἐκφράζουν καί παράγουν βαθύτατον σεβασμόν πρός τήν κτίσιν. Ἡ οἰκολογική εὐαισθησία τῆς Ὀρθοδοξίας δέν ἐδημιουργήθη, ἀλλά ἀνεδείχθη από τήν σύγχρονον περιβαλλοντικήν κρίσιν. Ὁ ἀγών διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας εἶναι κεντρική διάστασις τῆς πίστεώς μας. Ὁ σεβασμός τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἔμπρακτος δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ καταστροφή τῆς κτίσεως εἶναι προσβολή τοῦ Δημιουργοῦ, ὅλως ἀσύμβατος μέ τάς βασικάς παραδοχάς τῆς χριστιανικῆς θεολογίας.


Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,

Αἱ οἰκοφιλικαί ἀξίαι τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, ἡ πολύτιμος παρακαταθήκη τῶν Πατέρων, ἀποτελοῦν ἀνάχωμα κατά τῆς κουλτούρας, ἀξιολογική βάσις τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς φύσεως. Ἡ πίστις εἰς Χριστόν ἐμπνέει καί ἐνισχύει τήν ἀνθρωπίνην προσπάθειαν ἐνώπιον καί τῶν μεγίστων δυσκολιῶν. Ὑπό τό πρῖσμα τῆς πίστεως, δυνάμεθα νά ἀνακαλύπτωμεν καί νά ἀξιολογῶμεν ὄχι μόνον τάς προβληματικάς πτυχάς, ἀλλά καί τάς θετικάς δυνατότητας καί προοπτικάς τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ. Καλοῦμεν τούς ὀρθοδόξους νέους καί τάς νέας νά συνειδητοποιήσουν τήν σημασίαν τοῦ νά ζοῦν ὡς πιστοί χριστιανοί καί σύγχρονοι ἄνθρωποι. Ἡ πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου κρατύνει τήν μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ.


Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, εὐχόμενοι ἐκ Φαναρίου πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον καί παντευλόγητον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, καρποτόκον εἰς ἔργα χριστοπρεπῆ, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς κτίσεως ὅλης καί πρός δόξαν τοῦ πανσόφου Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῶν θαυμασίων.

,βκ’ Σεπτεμβρίου α’

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν


+ Bartholomaios

durch Gottes Erbarmen Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom,

und Ökumenischer Patriarch, dem ganzen Volk der Kirche

Gnade, Friede und Erbarmen von dem Schöpfer aller Seienden,

unserem Herrn, Gott und Erlöser Jesus Christus

Geliebte Brüder im Bischofsamt, im Herrn geliebte Kinder,


es ist allgemeine Überzeugung, dass die natürliche Umwelt heute in einem Ausmaß bedroht wird wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Die Größe der Bedrohung zeigt sich darin, dass nicht mehr nur die Lebensqualität, sondern die Bewahrung des Lebens auf unserem Planeten auf dem Spiel steht. Zum ersten Mal in der Geschichte kann der Mensch die Grundbedingungen des Lebens auf Erden zerstören. Die Nuklearwaffen sind das Symbol des prometheischen Titanismus des Menschen, der greifbare Ausdruck des „Allmachtskomplexes“ des modernen „Menschengottes“.


In der Anwendung der sich aus der Wissenschaft und der Technologie ergebenden Kraft des Menschen zeigt sich heute die Ambivalenz seiner Freiheit. Die Wissenschaft dient dem Leben, verhilft zum Fortschritt in der Abwehr von Krankheiten und vielen Leiden, die bis heute als „verhängnisvoll“ galten, und schafft neue, positive Perspektiven für die Zukunft. Aber gleichzeitig gibt sie dem Menschen unvorstellbar machtvolle Mittel in die Hand, deren Missbrauch katastrophale Folgen haben kann. Wir erleben gerade die fortgeschrittene Zerstörung der natürlichen Umwelt, der Biodiversität, der Flora und der Fauna, die Verseuchung der Gewässer und der Atmosphäre, die fortschreitende Störung der Klimabalance und andere Überschreitungen der Grenzen und Maße in vielen Bereichen des Lebens. Zurecht und treffend hat das Heilige und Große Konzil der Orthodoxen Kirche (Kreta 2016) festgestellt: „Die wissenschaftliche Erkenntnis mobilisiert nicht den moralischen Willen des Menschen, der, selbst wenn er die Gefahren sieht, weiter so handelt, als ob er sie nicht sähe.“ (Enzyklika, § 11)

Es ist klar: Der Schutz dieses gemeinsamen Gutes, der unversehrten natürlichen Umwelt, fällt in die Verantwortung aller Bewohner der Erde. Der heutige kategorische Imperativ für die ganze Menschheit heißt: So zu leben, dass wir die Umwelt nicht zerstören. Während im persönlichen Bereich sowie in vielen Gemeinden, Gruppen, Bewegungen und Organisationen eine große Sensibilität und ökologische Verantwortung an den Tag gelegt werden, sind die Staaten und die Wirtschaftsträger –im Namen geopolitischer Pläne und der „Eigengesetzlichkeit der Wirtschaft“– unfähig, die richtigen Entscheidungen zum Schutz der Schöpfung zu treffen, und hegen die Illusion, die Besorgnis über die „globale ökologische Katastrophe“ sei ein ideologisches Konstrukt ökologischer Bewegungen und die natürliche Umwelt habe die Fähigkeit, sich aus sich heraus zu regenerieren. Es bleibt aber die kritische Frage: Wie lange wird die Natur die fruchtlosen Diskussionen und Beratungen sowie den weiteren Aufschub entschiedener Maßnahmen zu ihrem Schutz noch durchhalten?


Die Tatsache, dass im Verlauf der von dem neuen Corona-Virus Covid-19 ausgelösten Pandemie durch die auferlegte Einschränkung der Mobilität, die Schließung der Fabriken, die Drosselung der industriellen Aktivität und Produktion eine Minderung der Schadstoffe und der Belastung der Atmosphäre festgestellt werden konnte, beweist, dass der Mensch der entscheidende Faktor bei der Entstehung der gegenwärtigen ökologischen Krise ist. Es zeigt sich erneut: Die Industrie, die moderne Weise der Mobilität, das Auto und das Flugzeug, der unverhandelbare Primat der wirtschaftlichen Indices und andere verwandte Faktoren beeinflussen negativ das ökologische Gleichgewicht. Ebenso klar ist: Die Umkehr zu einer ökologischen Wirtschaft ist eine unbestreitbare Notwendigkeit. Es gibt keinen wahrhaften Fortschritt, der auf der Zerstörung der natürlichen Umwelt basieren könnte. Es ist absurd, ökonomische Entscheidungen zu treffen, ohne deren ökologische Folgen in Betracht zu ziehen. Der wirtschaftliche Fortschritt darf nicht länger ein Alptraum für die Ökologie bleiben. Wir sind uns sicher, dass es einen anderen Weg gibt, die Wirtschaft zu organisieren; einen Weg, der eine Alternative zu jener Haltung darstellt, die der Wirtschaft den absoluten Vorrang einräumt und wirtschaftliches Handeln ausschließlich an der Profitmaximierung festmacht. Die Zukunft der Menschheit ist nicht der homo oeconomicus.


Das Ökumenische Patriarchat, das in den letzten Jahrzehnten auf dem Feld des Schutzes der Schöpfung vorangeht, wird seine ökologischen Initiativen fortsetzen: ökologische Tagungen organisieren, die Gläubigen und vor allen Dingen die Jugend motivieren, die Bewahrung der Umwelt zu einem grundlegenden Thema des interreligiösen Dialogs und gemeinsamer Initiativen der Religionen machen, mit politischen Führungspersonen und Institutionen in Kontakt treten, mit Umweltorganisationen und ökologischen Bewegungen zusammenarbeiten. Offenkundig schafft die Kooperation zum Schutz der Umwelt Schneisen für die Kommunikation und Möglichkeiten neuen gemeinsamen Handelns.


Wir wiederholen: Die ökologischen Aktivitäten des Ökumenischen Patriarchates sind die Fortsetzung seines ekklesiologischen Selbstbewusstseins und nicht etwa nur die aktuelle Reaktion auf ein neues Phänomen. Das Leben der Kirche selbst ist angewandte Ökologie. Die Sakramente der Kirche, ihr gesamtes gottesdienstliches Leben, ihre Askese und ihr gemeinschaftliches Denken und Handeln sowie das alltägliche Leben der Gläubigen sind Ausdruck und Quelle tiefsten Respektes vor der Schöpfung. Die aktuelle Umweltkrise hat die ökologische Sensibilität der Orthodoxie nicht geschaffen, sondern deutlich gemacht. Der Kampf für die Bewahrung der Schöpfung ist eine zentrale Dimension unseres Glaubens. Der Respekt vor der Umwelt ist die tätige Verherrlichung des Namens Gottes, während die Zerstörung der Schöpfung eine Beleidigung des Schöpfers darstellt, die mit den grundlegenden Annahmen der christlichen Theologie unvereinbar ist.


Hochwürdige Brüder und geliebte Kinder,


die ökologischen Werte der orthodoxen Überlieferung, dieses kostbare Vermächtnis der Väter, bilden einen Damm gegen jene Kultur, deren Prinzip die Herrschaft des Menschen über die Natur ist. Der Glaube an Christus inspiriert und stärkt das menschliche Handeln angesichts selbst größter Schwierigkeiten. Unter dem Blickwinkel des Glaubens können wir nicht nur die problematischen Seiten, sondern auch die positiven Möglichkeiten und Perspektiven der Gegenwartskultur entdecken und wertschätzen. Wir rufen die orthodoxen Jugendlichen, Männer und Frauen, dazu auf, sich der Bedeutung dessen bewusst zu werden, als gläubige Christen und zugleich als moderne Menschen zu leben. Der Glaube an die ewige Bestimmung des Menschen festigt unser Zeugnis in der Welt.

In diesem Geist wünschen wir allen vom Phanar aus ein glückliches, gesegnetes neues Kirchenjahr, reich an Christus wohlgefälligen Werken zum Wohl der ganzen Schöpfung und zur Verherrlichung des allweisen Schöpfers aller Dinge und rufen auf Euch, auf die Fürbitten der allheiligen Gottesgebärerin, der Pammakaristos, die Gnade und das Erbarmen des Gottes herab, der allein Wunder tut.

1. September 2020

+ Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel

Euer aller inständiger Fürbitter

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Osterbotschaft 2024

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland, Exarchen von Zentraleuropa Liebe orthodoxe Christen in Deutschland! Heute endet unser Weg zum Osterfest. Auf dieser Reise hat uns die Kirche in der Großen

Comments


bottom of page