top of page

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

(Βερολῖνο, 11 Ἰουλίου 2020)


Θεοφιλέστατε ἐψηφισμένε Ἐπίσκοπε Χριστουπόλεως, ἀγαπητέ μου Ἐμμανουήλ,


κατόπιν εἰσηγήσεώς μου καὶ σεπτῆς προτάσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ. κ. Βαρθολομαίου, τὰ μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας σὲ ἐξέλεξαν, τὴν 23η παρελθόντος μηνὸς Ἰουνίου, Βοηθὸ Ἐπίσκοπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μὲ τὸν τίτλο τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Χριστουπόλεως.


Σήμερα, στὴ γιορτὴ τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, τῆς ὁποίας τὸ ἱερὸ λείψανο βρίσκεται ἀποθησαυρισμένο στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ στὴν Κωνσταντινούπολη, καλεῖσαι, ἐντὸς ὀλίγου, νὰ εἰσέλθεις στὸ ἅγιο Βῆμα, γιὰ νὰ λάβεις τὴν χάρη τῆς ἀρχιερωσύνης διὰ χειρῶν τοῦ ὑποφαινομένου καὶ τῶν συλλειτουργῶν μου ἀδελφῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.


Σύμφωνα μὲ τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου κυριαρχοῦν ἡ ὑμνολογία καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς Πεντηκοστῆς. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο συγκροτεῖ καὶ συγκρατεῖ ὅλον τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας, ἐπικαλούμαστε νὰ ἔλθει καὶ νὰ σκηνώσει μέσα σου, ὥστε νὰ ἀποδειχθεῖς ἄξιος τῆς χάριτος ποὺ λαμβάνεις, γιὰ σένα τὸν ἴδιο καὶ ταυτόχρονα γιὰ τὸν εὐλογημένο λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖο καλεῖσαι νὰ συνεχίσεις νὰ διακονεῖς ἀπὸ νέο πλέον μετερίζι.


Θὰ προσευχηθοῦμε σὲ λίγο νὰ καταστεῖς μιμητὴς τοῦ ἀληθινοῦ Ποιμένος, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ πορεύεσαι ὡς ἀστέρας φωτεινὸς στὰ ποικιλώνυμα σκοτάδια τοῦ κόσμου καὶ νὰ κηρύττεις, λόγῳ καὶ ἔργῳ, τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔρχεται καὶ εἶναι ἤδη ἀνάμεσά μας μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ δύναμή Του ἐντός μας.

Ὁμολογῶ τὴν ἱερὴ αὐτὴ ὥρα ὅτι διακατέχομαι ἀπὸ αἰσθήματα πηγαίας χαρᾶς καὶ βαθειᾶς συγκινήσεως, διότι θὰ δεχθεῖ τὴν ὕψιστη αὐτὴ τιμὴ ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ ἀνήκει στὰ σπλάγχνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας· ποὺ γεννήθηκε καὶ ἀνδρώθηκε ἐδῶ· καὶ ποὺ ὑπηρετεῖ μὲ αὐτοθυσία καὶ τρόπο ὑποδειγματικὸ στὸν Ἀμπελώνα τοῦ Χριστοῦ. Θὰ εἶσαι ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στὴ Γερμανία, γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖ, μεταξὺ ἄλλων, τὴ ζωντάνια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.


Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὰ παιδικά σου χρόνια καὶ παρακολουθῶ μὲ θαυμασμὸ τὴν ἐξέλιξή σου. Μαθήτευσες κοντὰ στὸ καύχημα τῶν κληρικῶν μας καὶ θεῖο σου, τὸν Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Παναγιώτη Τσουμπακλῆ. Ἔλαβες στερεὲς βάσεις ὀρθοδόξου ἤθους καὶ διόλου τυχαία ἐκκλησιαστικὴ ἀγωγή, ὥστε νὰ τολμῶ νὰ πῶ ὅτι ἤσουν ἱεροπρεπὴς καὶ πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὴν πρώτη χειροτονία σου. Εἶσαι προικισμένος μὲ πολλὰ τάλαντα, τὰ ὁποῖα ἀξιοποίησες εἰς τὸ ἔπακρον.


Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν σου φοίτησες στὸ Τμῆμα Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Μονάχου, ὅπου ὁλοκλήρωσες τὶς σπουδές σου μὲ τὸν βαθμὸ ἄριστα, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἤσουν ὁ πολυτιμότερος τῶν συνεργατῶν τοῦ τότε Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Βαυαρίας, πρόθυμος σὲ κάθε διακονία καὶ μὴ φειδόμενος κόπου καὶ χρόνου, προκειμένου νὰ φέρεις σὲ πέρας κάθε ἀποστολὴ ποὺ σοῦ ἀνετίθετο. Ἡ παροιμιώδης ἐργατικότητα, ἡ συνέπεια, ἡ πειθαρχία, ἡ φιλοκαλία, τὸ ἐπικοινωνιακὸ χάρισμα καὶ ὁ θεολογικὸς λόγος σου σὲ κατέστησαν ἀγαπητό, ὅπου κι ἂν κλήθηκες νὰ προσφέρεις τὶς ὑπηρεσίες σου, ἰδίως στὸν τομέα τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων καὶ τῶν σχέσεων μὲ τὴ γερμανικὴ πολιτεία, τόσο σὲ τοπικὸ ὅσο καὶ σὲ ὁμοσπονδιακὸ ἐπίπεδο.

Μετὰ τὴν πάροδο λίγων ἐτῶν ἐπιστρατεύτηκες στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Χειροτονήθηκες ἀπὸ τὸν ὁμιλοῦντα Διάκονος στὸ Μονάχο καὶ Πρεσβύτερος στὴ Βόννη. Ἰδίᾳ Πατριαρχικῇ φιλοτιμίᾳ καὶ προαιρέσει σοῦ ἐπιδόθηκε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Εὐθὺς μετὰ τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία σου ἀνέλαβες ὑπηρεσία, ἀρχικὰ ὡς Ἐφημέριος καὶ στὴ συνέχεια ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου, στὴν εὐθύνη τῆς ὁποίας, ὡς γνωστόν, συγκαταλέγονται οἱ πόλεις τῆς Δρέσδης καὶ τῆς Λειψίας, τὶς ὁποῖες ἐξυπηρετοῦσες ἐκκλησιαστικῶς καλύπτοντας ἀγόγγυστα μεγάλες ἀποστάσεις. Ἀπὸ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων σου μέχρι σήμερα ἀνακαίνισες καὶ ἐξωράισες τὸν ἱερὸ ναὸ καὶ τοὺς χώρους γύρω ἀπὸ αὐτόν, ἐνῶ ἤδη δρομολόγησες τὴν ἀνέγερση καὶ πνευματικοῦ κέντρου.


Συνάμα καλλιεργεῖς συστηματικῶς τὶς διορθόδοξες καὶ διαχριστιανικὲς σχέσεις στὴν πρωτεύουσα, διατηρώντας ἄριστη ἐπικοινωνία μὲ ὅλους καὶ συμβάλλοντας ἐνεργὰ στὸν διάλογο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀληθείας. Εἶσαι γιὰ δεύτερη συνεχῆ θητεία Πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου Βερολίνου - Βραδεμβούργου (ÖRBB) καὶ Ἐπιτετραμμένος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Γερμανίας στὰ λεγόμενα Συνταγματικὰ Ὄργανα (Verfassungsorgane), δηλαδὴ στὴν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας, τὴν Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση καὶ τὴν Ὁμοσπονδιακὴ Βουλή. Ἡ συστηματικὴ ἐργασία σου καρποφόρησε τόσο, ὥστε ὅλοι οἱ τὰ πρῶτα φέροντες στὸ Βερολῖνο νὰ σὲ γνωρίζουν, νὰ συνομιλοῦν μαζί σου στὸν ἑνικὸ ἀριθμὸ καὶ νὰ μὴ παύουν, κάθε φορὰ ποὺ μὲ συναντοῦν, νὰ σὲ ἐπαινοῦν ὡς ἄνδρα ἱκανὸ καὶ συνεπῆ. Περιττὸ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἔπαινος αὐτὸς ἀντανακλᾶ τελικῶς στὸ ἴδιο τὸ Σεπτὸ Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας.


Μὲ τὴν πατρικὴ εὐχὴ καὶ τὴ βεβαία ἐλπίδα ὅτι ἡ συμπερίληψή σου στὸν κατάλογο τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου θὰ ἀποδειχθεῖ εὐλογία γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας, γιὰ τὸ πάνσεπτο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ γιὰ τὸν Πατριάρχη τοῦ Γένους μας, τὸν πρῶτο τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδοξίας, σοῦ ὑπενθυμίζω τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας στοὺς μαθητές του: «ὅταν κάνετε ὅλα ὅσα σᾶς προστάζει ὁ Θεός, νὰ λέτε: "εἴμαστε ἀνάξιοι δοῦλοι· κάναμε αὐτὸ ποὺ ὀφείλαμε νὰ κάνουμε"» (Λκ 17,10) καὶ μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα σὲ καλῶ νὰ εἰσέλθεις στὰ ἅγια τῶν ἁγίων, γιὰ νὰ προχειρισθεῖς σὲ Ἐπίσκοπο μὲ τὴ χάρη τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος. Ἀμήν.


+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Osterbotschaft 2024

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland, Exarchen von Zentraleuropa Liebe orthodoxe Christen in Deutschland! Heute endet unser Weg zum Osterfest. Auf dieser Reise hat uns die Kirche in der Großen

Comments


bottom of page