top of page

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

(Μετάφραση ἀπὸ τὸ γερμανικὸ πρωτότυπο)


www.oekumene-ack.de

ACK

Οἰκουμενικὸ Συμβούλιο

στὴ Γερμανία

Ökumenische Centrale ° Ludolfusstraße 2-4 ° 60487 Frankfurt am Main


Σεβασμιώτατο

Μητροπολίτη Γερμανίας Αὐγουστῖνο

Πρόεδρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2

53227 Bonn

Γραφεῖα


Ökumenische Centrale

Ludolfusstraße 2-4

60487 Frankfurt am Main

Τηλέφωνο 069/247027-0

Τηλεομοιότυπο 069/247027-30


info@ack-oec.de

www.oekumene-ack.de


Πρόεδρος

Πρωτοπρεσβύτερος

Ράντου Κωνσταντῖνος Μύρων

vorsitzender@ack-oec.de

8 Νοεμβρίου 2020


Σεβασμιώτατε, ἀξιότιμε Μητροπολῖτα κ. Αὐγουστῖνε!


Στὴν σημερινὴ 40ὴ ἐπέτειό Σας ὡς Μητροπολίτου Γερμανίας θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς συγχαρῶ ἀπὸ καρδίας, ὡς τὸν ἀρχαιότερο Ἐπίσκοπο τῆς Γερμανίας, καὶ νὰ Σᾶς εὐχηθῶ καὶ στὴν συνέχεια πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Τὸ Οἰκουμενικὸ Συμβούλιο στὴν Γερμανία (ACK), τὸ ὁποῖο λόγῳ τῆς συνεργασίας Σας ἐπὶ δεκαετίες στὴν ὁλομέλεια καὶ στὸ προεδρεῖο αὐτοῦ αἰσθάνεται ἰδιαίτερα ὑποχρεωμένο καὶ εὐγνῶμον ἀπέναντί Σας, Σᾶς σκέφτεται τούτη τὴν ἰδιαιτέρως ἑορταστικὴ ἡμέρα μὲ τιμὴ καὶ μὲ σεβασμό.

Οἱ ποικίλες καὶ πλούσιες δραστηριότητές Σας σὲ αὐτὲς τὶς τέσσερεις δεκαετίες δὲν ἀφοροῦν μόνον τὴν δική σας Ἐπισκοπή, τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας, τὴν ὁποία μετατρέψατε ἀπὸ μία Ἐκκλησία μεταναστῶν στὴν περιφέρεια τῆς κοινωνίας σὲ μία καλὰ ὀργανωμένη ἐκκλησιαστικὴ δομὴ σὲ ὁμοσπονδιακὸ ἐπίπεδο μὲ δυνατότητες προοπτικῆς γιὰ τὸ μέλλον. Μὲ τὴν ἵδρυση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως στὴν Γερμανία (OBKD) ἐνισχύσατε, ἐπιπλέον, τὴν διαδικασία τῆς ἐνσωματώσεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, νὰ αἰσθάνονται οἰκεῖοι στὸν τόπο αὐτό, καὶ στὴν διατύπωση περὶ τῆς «τρίτης μεγαλύτερης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας στὴν Γερμανία», ἡ ὁποία ἀρχικῶς ἠχοῦσε σὲ πολλοὺς παράξενα, προσδώσατε ζωὴ καὶ δυναμική. Ἂν ὑπάρχουν σήμερα στὶς Ἐπισκοπὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Γερμανίας περίπου 500 ὀρθόδοξες Ἐνορίες - συχνὰ μὲ ἰδιόκτητους ναοὺς καὶ ἐνοριακὰ κέντρα -, αὐτὸ ὀφείλεται ἀδιαμφισβήτητα στὴν δική Σας ἄμεση ἢ ἔμμεση συμβολή· οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ τὸ γνωρίζουν αὐτὸ καὶ τὸ ἐκτιμοῦν. Διότι μὲ τὴν παρουσία Σας στὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ μὴ ἐκκλησιαστικὴ δημοσιότητα κατέστητε, σεβαστὲ Μητροπολῖτα, κατὰ κάποιον τρόπο μία «ζωντανὴ εἰκόνα τῆς Ὀρθοδοξίας» στὴν χώρα μας.

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν οἰκουμενική Σας στράτευση, ἀναφέρθηκα ἤδη [στὴν ἀρχὴ τῆς παρούσης ἐπιστολῆς] στὴν ἐποικοδομητικὴ καὶ ἔμπρακτη συνεργασία Σας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Συμβούλιο. Ὡστόσο ἡ πέρα γιὰ πέρα θετικὴ καὶ πειστικὴ στάση Σας πρὸς τὰ οἰκουμενικὰ θέματα ἀποδείχθηκε σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια καὶ σὲ ἀναρίθμητες ἐπιπλέον συναντήσεις, μὲ τὴν καλλιέργεια τόσων πολλῶν ἄλλων ἐπαφῶν καὶ τὴν ἐποικοδομητικὴ συνεργασία σὲ διαχριστιανικὲς καὶ διαθρησκειακὲς ἐπιτροπές. Εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ τὴν ἐμπειρογνωμοσύνη καὶ τὰ ξεκάθαρα λόγια, τὰ ὁποῖα ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ ἀκοῦμε συνεχῶς ἀπὸ Σᾶς. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἂς εἰπωθεῖ καὶ τοῦτο: ἔχουμε ἀνάγκη ἀμφοτέρων καὶ στὸ μέλλον.


Ἐπιτρέψτε μου ἐν κατακλεῖδι νὰ ἐξάρω ἄλλη μία διάσταση τῆς εὐλογημένης δράσεώς Σας στὴν Γερμανία, τὴν ὁποία πιθανῶς νὰ μὴ συνειδητοποιεῖτε ἰδιαιτέρως οὔτε ἐσεῖς ὁ ἴδιος, διότι πάντοτε ἐργαζόσασταν καὶ ἐργάζεσθε στὸ πνεῦμα τῆς ἑνότητος τῶν λαῶν καὶ ποτὲ ἐθνικὰ ἢ στενοκέφαλα. Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι μπορεῖ κανεὶς δίχως ὑπερβολὴ νὰ σᾶς χαρακτηρίσει ἐπίσης ὡς γεφυροποιὸ ἀνάμεσα στοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Γερμανούς, διότι μὲ τὴν ἤρεμη καὶ ἀτάραχη παρουσία Σας στὴν κοινωνία τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας [τῆς Γερμανίας] ἔχετε συμβάλει καθοριστικὰ σὲ μία βασικὴ διαμόρφωση τῆς ἀπόψεως τῶν Γερμανῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν Ἑλλάδα. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, γιὰ ἐμένα προσωπικά, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας Γιοχάννες Ράου Σᾶς ἤθελε στὸ πλευρό του στὴν ἱστορικὴ ἐπίσκεψή του στὰ ὁλοσχερῶς κατεστραμμένα ἀπὸ τὴν γερμανικὴ Βέρμαχτ [γερμανικὲς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας] Καλάβρυτα, τὴν 4η Ἀπριλίου 2000, εἶναι μία χαρακτηριστικὴ ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς παρατηρήσεώς μου.


Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο ἐκπροσωπεῖτε στὴν χώρα αὐτὴ ἀξιοπρεπῶς, ἡ γερμανικὴ Πολιτεία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα Σᾶς ἔχουν τιμήσει πολλὲς φορές· γνωρίζω ὅμως, ὡς κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ὅτι Σᾶς εἶναι τὸ ἴδιο σημαντικὰ ἡ ἀναγνώριση καὶ ἡ ὑπόληψη τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν καὶ τοῦ κλήρου Σας. Ἐλπίζω ὅτι κατάφερα καὶ μὲ τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ νὰ ἐκφράσω καταλλήλως αὐτὰ τὰ αἰσθήματα καὶ διατελῶ μὲ τὶς καλύτερες εὐχὲς γιὰ τὴν νέα δεκαετία τῆς ἐπισκοπικῆς διακονίας Σας ποὺ ἀρχίζει τώρα, καθὼς καὶ μὲ τὴν παράκληση νὰ ἔχω τὴν εὐλογία Σας.


Μὲ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση

Ὑμέτερος


[ἰδιόχειρη ὑπογραφή]


Πρωτοπρεσβύτερος Ράντου Κωνσταντῖνος Μύρων

Πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου τῆς Γερμανίας


Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Osterbotschaft 2024

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland, Exarchen von Zentraleuropa Liebe orthodoxe Christen in Deutschland! Heute endet unser Weg zum Osterfest. Auf dieser Reise hat uns die Kirche in der Großen

Osterbotschaft des Ökumenischen Patriarchen

+ Bartholomaios, durch Gottes Erbarmen Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom, und Ökumenischer Patriarch allem Volk der Kirche Gnade, Friede und Erbarmen von Christus, dem in Herrlichkeit aufer

Comments


bottom of page