top of page

Μήνυμα Χριστουγέννων 2020 / Weihnachtsbotschaft 2020

Μήνυμα Χριστουγέννων 2020

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης

Αὐγουστίνου


* * *


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Οἱ ἀπόστολοι Ματθαῖος καὶ Λουκᾶς εἶναι ἐκεῖνοι οἱ δύο μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἀφηγοῦνται στὰ Εὐαγγέλιά τους ὅλα τὰ γεγονότα γύρω ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Σωτῆρος καὶ τὴν περιγράφουν ὡς ἑξῆς.[1]

Ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ μνηστή του Μαριάμ, ποὺ βρίσκεται σὲ κατάσταση προχωρημένης ἐγκυμοσύνης,πραγματοποιοῦν ἕνα ἐπίπονο ταξίδι ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ στὴ Βηθλεέμ. Πρέπει νὰ λάβουν μέρος στὴν ἀπογραφὴ ποὺὁ αὐτοκράτορας Ὀκταβιανὸς Αὔγουστος ἔχει διατάξει νὰ γίνει σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.Καὶ ὅταν φθάνουν στὸν προορισμό τους δὲν ὑπάρχει γι᾽ αὐτοὺς τόπος στὸ πανδοχεῖο. Ἀφοῦ γεννιέται ὁ Ἰησοῦς, ἡ παναγία Μητέρα του τὸν σπαργανώνει καὶ τὸν ξαπλώνει σ᾽ ἕνα παχνί, τὸν χῶρο ἐκεῖνο τοῦ στάβλου ὅπουτρῶνε τὰ ζῶα. Δὲν περνάει μάλιστα πολὺς καιρὸς κι ἐνῶ σοφοὶ ἄνδρες ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἔρχονται γιὰ νὰ Τὸνπροσκυνήσουν, ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ βασιλιὰς Ἡρώδης ψάχνει νὰ βρεῖ τὸ παιδὶ γιὰ νὰ τὸ σκοτώσει. Μέσα στὴνύχτα ὁ Ἰωσὴφ παίρνει τὸ παιδὶ καὶ τὴ μητέρα Του καὶ φεύγουν στὴν Αἴγυπτο, ὅπου μένουν μέχρι τὴν ἡμέραποὺ τοὺς πληροφορεῖ ἄγγελος σταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο ὅτι πέθαναν ὅσοι ἤθελαν νὰ θανατώσουν τὸ παιδὶ καὶὅτι μποροῦν νὰ γυρίσουν στὴν χώρα τοῦ Ἰσραήλ. Νωρίτερα εἶχε δοθεῖ ἡ φρικτὴ διαταγὴ ἀπὸ τὸν Ἡρώδη στοὺςστρατιῶτες νὰ σκοτώσουν ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Παλαιστίνης ἀπὸ δύο ἐτῶν καὶ κάτω, τὰ ὁποῖα μὲ τὸν θάνατό τουςἔπεσαν θύματα τοῦ παραλογισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης κακίας.

Ἤδη στὴ γέννησή Του ὁ Κύριός μας δὲν εἶχε μέρος ποῦ νὰ γείρει τὸ κεφάλι Του, ὅπως εἶπε ἀργότερα ὁἼδιος σὲ ἄλλη περίσταση[2]. Καὶ ἀκόμα ὡς βρέφος εἶχε ἕνα θανάσιμο ἐχθρό, ποὺ γιὰ νὰ διαφύγει ἀπὸ τὸδολοφονικὸ σχέδιό του ἔγινε ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς πρόσφυγες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.

Ἀπὸ τὶς μαρτυρίες αὐτὲς τῶν δύο Εὐαγγελιστῶν διαπιστώνουμε ὅτι τὸ γεγονὸς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦδὲν ἔχει τίποτε τὸ ἰδεατό, τίποτε τὸ ρομαντικό, τίποτε τὸ φαντασμαγορικό. Ἀντιθέτως· ἀθόρυβα γίνεταιἄνθρωπος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ γέννησή Του, ποὺ ἔμελλε νὰ καθορίσει τὴ μέτρηση τοῦ χρόνου, γίνεται μέσασὲ ἀφάνεια καὶ ἀπερίγραπτη ταπεινότητα. Αὐτὸς ποὺ δίκαια ὀνομάζεται Ἄρχοντας τῆς εἰρήνης ἀντικρίζει τὸφῶς τοῦ κόσμου μέσα σὲ συνθῆκες μίσους καὶ διωγμοῦ, γιὰ νὰ μᾶς φανερώσει μιὰ γιὰ πάντα ὅτι τὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα μετρᾶνε στὴ ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ ἰσχύουν σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, δὲν τὰ καθορίζουν οἱ ἐξωτερικὲςπεριστάσεις. Καμμία ἀδικία, καμμία ἀθλιότητα - καὶ ἐξ ἐπικαίρου ἀφορμῆς θὰ πρόσθετα - καμμία πανδημία δὲνεἶναι ἀπὸ μόνες τους ἱκανὲς νὰ μᾶς στερήσουν τὴν ἀγάπη, τὴν χαρά, τὴν εἰρήνη, τὴν μακροθυμία, τὴνκαλοσύνη, τὴν ἀγαθότητα, τὴν πίστη, τὴν πραότητα, τὴν ἐγκράτεια[3]. Ὅλα αὐτὰ εἶναι οἱ καρποὶ τοῦ ἉγίουΠνεύματος· ὅλα αὐτὰ εἶναι τὰ πράγματα ποὺ μετρᾶνε καί, ἀκόμα καὶ μέσα στὸ σκοτάδι τῆς ἀσχήμιας, δίνουννόημα στὴ ζωή μας καὶ τὴν κάνουν ὄμορφη καὶ φωτεινή.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ὀφείλουμε στὸ παιδὶ ποὺ γεννήθηκε στὴ Βηθλεέμ, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναιπάντοτε μαζί μας[4]. Γνωρίζει ἐκ πείρας τὸν ἀνθρώπινο πόνο, τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία, τὰ ἀδιέξοδά μας καὶ τὸνφόβο μπροστὰ σὲ μύριες ἐξωτερικὲς ἀπειλὲς καὶ ἐσωτερικὲς παγίδες, κι ἔρχεται νὰ τὰ θεραπεύσει ἥσυχα καὶἁπαλά. Ὁ Χριστὸς παραστέκει μὲ στοργὴ σὲ ὅποιον ἐλεύθερα ἀναζητᾶ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴ δύναμη ποὺ πηγάζειἀπ᾽ Αὐτόν[5].

Τὸ φαινομενικὰ ἀδύναμο παιδὶ τῆς Βηθλεὲμ εἶναι ὁ κυρίαρχος τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡλύτρωσή της. Ἔτσι τὰ Χριστούγεννα δίνουν τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία σὲ μᾶς καὶ στοὺς Χριστιανοὺς ὅλου τοῦκόσμου νὰ δεχθοῦμε στὴ ζωή μας καὶ ν᾽ ἀγκαλιάσουμε μ᾽ ὅλη τὴν καρδιά, τὴν ψυχή, τὸ νοῦ καὶ τὴ δύναμήμας[6] «τ᾽ ὡραιότερο, γλυκύτερο κ᾽ ἐαρινώτερο βλαστάρι τῆς Ἀνατολῆς: τὸν Ἰησοῦ»[7]. Αὐτὴ εἶναι ἡ πατρικὴ εὐχή μου γιὰ ὅλους. Εὐλογημένα Χριστούγεννα!


Βόννη, 25 Δεκεμβρίου 2020


Ὁ Μητροπολίτης σας


+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


Weihnachtsbotschaft 2020

des Metropoliten von Deutschland und Exarchen von Zentraleuropa

Augoustinos


* * *


Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

Die Apostel Matthäus und Lukas sind jene beiden Jünger Christi, die uns in ihren Evangelien alle Ereignisse im Zusammenhang mit der Geburt des Herrn berichten. Sie beschreiben diese Geburt wie folgt.[1]

Josef und seine hochschwangere Verlobte Maria, unternehmen eine mühsame Reise von Nazareth nach Bethlehem. Sie müssen an der Volkszählung teilnehmen, welche Kaiser Octavian Augustus für alle Provinzen des römischen Reiches angeordnet hatte. Und als sie an ihrem Ziel ankommen, gibt es keinen Raum in der Herberge für sie. Als Jesus geboren wird, wickelt ihn seine heilige Mutter in Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe des Stalls. Nicht lange danach kommen weise Männer aus dem Morgenland, um ihn anzubeten, und es wird bekannt, dass König Herodes nach dem Kind sucht, um es zu töten. Noch in der Nacht nimmt Josef das Kind und seine Mutter und sie fliehen nach Ägypten, wo sie bleiben bis ihnen der vom Herrn gesandte Engel mitteilt, dass jene, die das Kind töten wollten, gestorben sind und dass sie ins Land Israel zurückkehren können. Zuvor hatte es jenen schrecklichen Befehl des Herodes gegeben, alle Kinder Palästinas unter zwei Jahren von Soldaten töten zu lassen, die dadurch zu Opfern des Irrsinns der menschlichen Bosheit wurden.

Schon als er geboren wurde, hatte unser Herr keinem Ort, wo er sein Haupt niederlegen konnte, wie er später selbst bei anderer Gelegenheit sagte[2]. Schon als kleines Kind hatte er einen Feind, der nach seinem Leben trachtete; wegen dessen Mordplänen wurde er zu einem der vielen Flüchtlinge der Menschheitsgeschichte.

Durch diese Zeugnisse der zwei Evangelisten stellen wir fest, dass an der Geburt Christi nichts Ideales, nichts Romantisches, nichts Spektakuläres ist. Ganz im Gegenteil, der Sohn Gottes wird auf unauffällige Weise Mensch und seine Geburt, welche zum Ausgangspunkt unserer Zeitrechnung wird, geschieht ohne Aufsehen und in unbeschreiblicher Demut. Der, der zu Recht der Friedensfürst genannt wird, erblickt das Licht der Welt inmitten von Hass und Verfolgung und offenbart uns ein für alle Mal, dass die Dinge, die im Leben eines jeden Menschen zählen und zu allen Zeiten Gültigkeit besitzen, nicht von äußeren Bedingungen abhängig sind. Keine Ungerechtigkeit, kein Elend und - aus aktuellem Anlass gesagt - keine Pandemie kann uns ohne weiteres die Liebe, die Freude, den Frieden, die Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, den Glauben, die Sanftmut oder die Enthaltsamkeit wegnehmen.[3] All dies sind Früchte des Heiligen Geistes, all dies sind die Dinge, die zählen und sogar im Dunkel der Hässlichkeit unserem Leben Sinn verleihen und es schön und lichtvoll werden lassen.

All das verdanken wir dem Kind, das in Bethlehem geboren wurde, Jesus Christus; er ist stets bei uns[4]. Er kennt den Schmerz, den Menschen verspüren, aus eigener Erfahrung, die menschliche Schwäche, unsere Ausweglosigkeiten und Ängste vor unzähligen äußerlichen Bedrohungen und innerlichen Fallen. Er kommt und heilt sie alle ruhig und sanft. Christus steht liebevoll jedem bei, der von sich aus Christi Geborgenheit und Kraft, die von Ihm ausgehen, sucht[5].

Das scheinbar schwache Kind aus Bethlehem ist der Herrscher über die Geschichte der Menschheit, ihre Hoffnung und ihre Erlösung. So gibt das Weihnachtsfest uns und allen Christen in der Welt die einzigartige Gelegenheit Christus in unserem Leben zu empfangen und mit unserem ganzen Herzen, unserer Seele, unserem Geist und unserer Kraft[6] anzunehmen, denn Jesus ist – wie ein griechischer Denker sagt – „der schönste, süßeste und frühlingshafteste Spross des Ostens"[7]. Dies ist mein väterlicher Wunsch für euch alle. Gesegnete Weihnachten!


Bonn, 25. Dezember 2020


Euer Metropolit


+ Augoustinos von Deutschland[1] Vgl. Mt 1,18 - 2,23; Lk 2,1-20. [2] Vgl. Mt 8,20 und Lk 9,58. [3] Gal 5,22. [4] Vgl. Mt 1,23. [5] Vgl. Μk 5,30 und Lk 8,46. [6] Mt 22,36, Μk 12,30 und Lk 10,26. [7] Panagiotis Kanellopoulos, Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος (= Geschichte des europäischen Geistes), Bd. 1, Athen 1998, S. 17.


[1] Βλ. Μθ 1,18 - 2,23 καὶ Λκ 2,1-20. [2] Πρβλ. Μθ 8,20 καὶ Λκ 9,58. [3] Γαλ 5,22. [4] Βλ. Μθ 1,23. [5] Πρβλ. Μκ 5,30 καὶ Λκ 8,46. [6] Μθ 22,36, Μκ 12,30 καὶ Λκ 10,26. [7] Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος, τόμος 1, Ἀθήνα 1998, σ. 17.

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Osterbotschaft 2024

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland, Exarchen von Zentraleuropa Liebe orthodoxe Christen in Deutschland! Heute endet unser Weg zum Osterfest. Auf dieser Reise hat uns die Kirche in der Großen

Osterbotschaft des Ökumenischen Patriarchen

+ Bartholomaios, durch Gottes Erbarmen Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom, und Ökumenischer Patriarch allem Volk der Kirche Gnade, Friede und Erbarmen von Christus, dem in Herrlichkeit aufer

Comments


bottom of page